Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 21.1.2019

KOMMUNSTYRELSEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 21.1.2019

KST § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KST § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KST § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KST § 4 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunstyrelsens sammanträden 2019
KST § 5 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunala tillkännagivanden 2019
KST § 6 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kallelse till fullmäktiges sammanträden 2019
KST § 7 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av medlemmar till samarbetskommitté 2017-2019
KST § 8 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av medlemmar till uppbådsnämnden 2019
KST § 9 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant till Oy Stormossen Ab:s styrelse
KST § 10 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant i Oy VASEK Ab:s styrelsen 2019
KST § 11 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från förtroendeuppdrag, Angelica Sandholm
KST § 12 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2017 – 2019
KST § 13 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kårkulla samkommun, medlemmar till samkommunfullmäktige för mandatperioden 2017 – 2021
KST § 14 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Malax-Korsnäs vård- och omsorgsnämnd, val av medlemmar för mandatperioden 2017 – 2021
KST § 15 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Malax bildningsnämnd, medlemmar för mandatperioden 2017 – 2021
KST § 16 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Korsnäsveckan, Lantdagen och Världsarvsdagen 2019, arbetsgrupp
KST § 17 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, IF Fyren, skrivelse angående framtida skötsel av kommunens fritidsanläggningar
KST § 18 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Meddelande om kommuninvånarnas initiativ och fullmäktigeledamöters motioner 2018
KST § 19 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Avtal om anskaffande av ett nytt patient- och klientdatasystem
KST § 20 PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Lönejusteringar 1.1.2019 – lokal justeringspott
KST § 21 PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Semesterpenning i ledig tid år 2019
KST § 22 PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Motionsverksamhet 2019
KST § 23 VAL, Riksdags- samt EU-val 2019, förhandsröstningens öppethållning samt personal
KST § 24 EKONOMI, Silverberg AC:s stipendiefonds utdelning HT- 2018
KST § 25 EKONOMI, Hyreshöjning fr.o.m. 1.2.2019
KST § 26 EKONOMI, Hyreshöjning för hyresgäster vid Fastighets Ab Trikar fr.o.m. 1.2.2019
KST § 27 EKONOMI, Avskriva gamla fordringar
KST § 28 EKONOMI, Dispositionsplan allmänna förvaltningen 2019
KST § 29 TEKNISKA VÄSENDET, Införande av vattenavgift för kommunens hyresbostäder
KST § 30 TEKNISKA VÄSENDET, Förslag till vägnamn på finska
KST § 31 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Kalevi Koskinen
KST § 32 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Anne-Maria Nyholm m.fl.
KST § 33 TEKNISKA VÄSENDET, Korsnäs kyrkoby detaljplan, godkännande
KST § 34 TEKNISKA VÄSENDET, Ändring av del av Korsnäs strandgeneralplan, godkännande , Vestberg
KST § 35 TEKNISKA VÄSENDET, Planläggningsöversikt 2019
KST § 36 TEKNISKA VÄSENDET, Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska verket
KST § 37 TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs Annahemmet, åtgärder
KST § 38 TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs Annahemmet, utse planeringskommitté
KST § 39 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019
KST § 40 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2019