Kungörelse; Protokoll från kommunstyrelsens möte 21.8.2017

KOMMUNSTYRELSEN  I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 21.8.2017

KST § 209 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KST § 210 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KST § 211 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KST § 212 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Valnämnder och valbestyrelse
KST § 213 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant till den politiska referensgruppen vid Österbottens förbund.
KST § 214 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Byggnadskommitté för centralidrottsplanen
KST § 215 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om etablerandet av ett serviceboende i Molpe
KST § 216 EKONOMI, Korsnäs kommuns Hembygdsfond, utdelning av avkastning
KST § 217 EKONOMI, Budgetändring 2017, Lantdag – 130 års jubileum
KST § 218 EKONOMI, Kårkulla samkommun utlåtande om budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020
KST § 219 EKONOMI, Kust-Österbottens samkommun, utlåtande om budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020
KST § 220 PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Befattningsbeskrivning, uppdaterad befattningsbeskrivning för huvudbokförare
KST § 221 VÅRD OCH OMSORG, Utlåtande gällande SOTE arbetsgruppernas slutrapport
KST § 222 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017
KST § 223 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2017