KUNGÖRELSE; Protokoll från kommunstyrelsens möte 6.3.2017

KOMMUNSTYRELSEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 6.3.2017

KST § 40 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KST § 41 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KST § 42 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KST § 43 FÖRVALTNINGSÄRENDE, Utlåtande om antalet nämndemän fr.o.m. 1.6.2017
KST § 44 NÄRINGSLIV OCH TURISM, Ansökan om projektmedel för Korsnäs kulturmiljöprogram
KST § 45 EKONOMI, Produktionsutrymme för mathantverk
KST § 46 EKONOMI, Budgetanslag för jubileumsåret Finland 100 år
KST § 47 EKONOMI, Avtal om framträdande på Finland 100 – Korsnäs 130 festen
KST § 48 TEKNISKA VÄSENDET, Hyresavtal mellan Korsnäs kommun och Café-Restaurang Stenbrytaren i fd. Korsnäs kurscenter
KST § 49 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om Strandvägen
KST § 50 VAL, Röstningsområden i kommunen, 15.10.2017-14.10.2018
KST § 51 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förvaltningsstadga för Korsnäs kommun från och med 1.6.2017
KST § 52 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017
KST § 53 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2017
KST § 54 VAL, Kommunalval 2017, Valnämnder och valbestyrelse
KST § 55 TEKNISKA VÄSENDET, Fd Korsnäs kurscenter, godkännande av hyresavtal för svetshallen