Kungörelse: Protokoll från revisionsnämndens möte 28.11.2017

REVISIONSNÄMNDEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 28.11.2017

REVN § 40 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
REVN § 41 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
REVN § 42 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
REVN § 43 EKONOMI, Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020
REVN § 44 REVISION, Utvärdering kommunstyrelsen
REVN § 45 REVISION, Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar
REVN § 46 REVISION, Uppföljning av protokoll 2017
REVN § 47 REVISION, Delgivningar 2017
REVN § 48 REVISION, Revisionsnämndens preliminära mötestidtabell våren 2018