Kungörelse: Protokoll från Tekniska nämndens möte 6.2.2019

TEKNISKA NÄMNDEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde den 6.2.2019

§
TN § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
TN § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
TN § 4 EKONOMI, Budgetändringar, pågående arbeten från 2018
TN § 5 TEKNISKA VÄSENDET, Tekniska nämndens dispositionsplan 2019, godkännande
TN § 6 TEKNISKA VÄSENDET, TN:s verksamhetsberättelse för år 2018 samt personalekonomiskt bokslut för 2018
TN § 7 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Jorma Korhonen
TN § 8 TEKNISKA VÄSENDET, Avgifter för användning av skolfastigheter och daghemsfastigheter
TN § 9 TEKNISKA VÄSENDET, Vägbelysningssanering, Helenelund
TN § 10 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Björkqvist Peter
TN § 11 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar
TN § 12 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kurser, val av deltagare

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 6.2.2019 finns till påseende på kommunens hemsida under fliken protokoll eller i Tekniska chefens arbetsrum under tiden 14-28.2.2019, under kansliets öppethållningstider.

Korsnäs 14.2.2019

Ulf Granås
Teknisk chef