Kungörelse: Protokoll från Tekniska nämndens möte 6.3.2019

Protokoll fört vid sammanträde den 6.3.2019

§
TN § 13 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 14 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
TN § 15 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
TN § 16 TEKNISKA VÄSENDET, Fd. kkc, byte av tak
TN § 17 TEKNISKA VÄSENDET, Kommungården, utse planeringskommitté
TN § 18 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 6.3.2019 finns till påseende på kommunens hemsida under fliken protokoll eller i Tekniska chefens arbetsrum under tiden 20.3-3.4.2019, under kansliets öppethållningstider.

Korsnäs 20.3.2019

Ulf Granås
Teknisk chef