Kungörelse: Protokoll från tekniska nämndens möte 8.4.2019

Protokoll fört vid tekniska nämndens sammanträde den 8.4.2019

TN § 20               ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 21                ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
TN § 22               ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
TN § 23               TEKNISKA VÄSENDET, Vattenreningsverket, rening av järn
TN § 24               TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov Ulla och Ulf Österroos
TN § 25               TEKNISKA VÄSENDET, Underhållsbidrag till enskilda vägar 2019
TN § 26               TEKNISKA VÄSENDET, Fastighetsskötsel vid fd. KKC, val av entreprenör
TN § 27               TEKNISKA VÄSENDET, Ändring av Starörens detaljplan, PDB:n och  utkastet till påseende
TN § 28               TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs, godkännande av skissritningar
TN § 29               ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar

 

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 8.4.2019 finns till påseende på kommunens hemsida under fliken protokoll eller i Tekniska chefens arbetsrum under tiden 16.4-6.5.2019, under kansliets öppethållningstider.

 

Korsnäs 16.4.2019

 

Ulf Granås
Teknisk chef