KUNGÖRELSE: Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 12.4.2018

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 12.4.2018 finns till påseende i Tekniska chefens arbetsrum samt på kommunens hemsida under tiden 16-30.4.2018.

 

TEKNISKA NÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde den 12.4.2018

 

 

TN § 36               Sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN § 37               Protokolljustering

TN § 38               Godkännande av föredragningslistan

TN § 39               Ändring av del av Korsnäs strandgeneralplan, framläggande av PDB och planutkast, Tor och Stina Vestberg

TN § 40               Upprustning av centralidrottsplanen i Korsnäs, godkännande av ritningar och handlingar

TN § 41               Höjning av underhållsbidrag till enskilda vägar 2019-

TN § 42               Justering av avgiften för undantagslov

TN § 43               FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Medborgarinitiativ om hyresbostäder i Molpe, Understödsföreningen för Molpe by

TN § 44               Avfallspolitiskt program för Vasaregionen, Korsnäs kommuns utlåtande

TN § 45               Kanslisekreterare, val av befattningsinnehavare

TN § 46               Kurser, val av deltagare

TN § 47               Delgivningar