KUNGÖRELSE: Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 4.10.2017

TEKNISKA NÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde den 4.10.2017 finns till påseende under protokoll.

 

 

TN § 70               Sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN § 71               Protokolljustering

TN § 72               Godkännande av föredragningslistan

TN § 73               FÖRAVLTNINGSÄRENDEN, Kommunens ombud i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag unde rmandatperioden 2017 – 2019

TN § 74               Vattenavgifter för år 2018

TN § 75               Avloppsvattenavgifter för år 2018

TN § 76               Båtplatshyrorna för 2018

TN § 77               Tomtpriser för år 2018

TN § 78               Motor- och Kupévärmaravgifter för 2017-2018

TN § 79               Val av snöröjningsentreprenörer för vintern 2017-2018

TN § 80               FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om olika framtidssatsningar på företagsstrukturen i Korsnäs kommun

TN § 81               Hälsogården i Korsnäs, förstorning av parkering

TN § 82               TEKNISKA VÄSENDET, Trafiksäkerhet vid Korsnäs kyrkby skola och Taklax skola

TN § 83               Budgetändringar

TN § 84               Delgivningar

TN § 85               Kurser, val av deltagare