Kungörelse: Revisionsnämndens föredragningslista 21.9.2018

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby fredagen 21.9.2018 kl. 13.45 för att behandla följande ärenden:

§ Ärende

REVN § 23 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
REVN § 24 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
REVN § 25 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
REVN § 26 EKONOMI, Mellanbokslut per 31.8.2018 samt prognos 2018
REVN § 27 REVISION, Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar
REVN § 28 EKONOMI, Revisionsnämndens budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021
REVN § 29 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2017-2018
REVN § 30 REVISION, Arbetsprogram för revisionsnämndens utvärdering 2018-2019
REVN § 31 REVISION, Uppföljning av protokoll 2018
REVN § 32 REVISION, Revisionsnämndens preliminära mötestidtabell ht-2018 samt vt-19

Protokollet hålls till allmänt påseende 28.9.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 13.9.2018

Roger Bergström

Roger Bergström
Revisionsnämndens ordförande