Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll 30.10.2018

Tekniska nämnden, protokoll fört vid sammanträde 30.10.2018

TN § 105             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 106             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
TN § 107             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
TN § 108             TEKNISKA VÄSENDET, Byggande av Taklax Bjurbäck vattenledning, val av entreprenör
TN § 109             EKONOMI, Budgetförslag 2019 och ekonomiplan för 2019-2021
TN § 110             TEKNISKA VÄSENDET, Införandet av vattenavgift för kommunens bostäder
TN § 111             ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar
TN § 112             ALLMÄN FÖRVALTNING,  Kurser, val av deltagare

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 30.10.2018 finns till påseende på kommunens hemsida under fliken protokoll eller i Tekniska chefens arbetsrum under tiden 6-20.11.2018 under kansliets öppethållningstider.

 

Korsnäs 6.11.2018

Ulf Granås
Tekn. chef