Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll från 6.3.2018

 

TEKNISKA NÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde den 6.3.2018 finns till påseende på kommunens hemsida under protokoll samt i tekniska chefens tjänsterum under tiden 13-28.3.2018.

 

 

 

TN § 27               Sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN § 28               Protokolljustering

TN § 29               Godkännande av föredragningslistan

TN § 30               Lärknäs anstaltsvård till serviceboende, fastställande av hyror

TN § 31               Kanslisekreterare och kanslist, uppdatering av befattningsbeskrivning

TN § 32               Utkastet till Österbottens landskapsplan 2040, Korsnäs kommuns utlåtande

TN § 33               Kurser, val av deltagare

TN § 34               Strategiplan Korsnäs 2025, uppdatering

TN § 35               Delgivningar