Företagsombudsman

VASEK

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som inledde sin verksamhet hösten 2003 och ägs av sju kommuner. Vasa, Korsholm, Malax, Laihela, Storkyro, Korsnäs och Vörå arbetar intensivt för att stärka Vasaregionens position som ett konkurrenskraftigt område.

VASEK har som uppgift att

  • koordinera näringslivsrådgivning i regionen och producera branschvisa företagstjänster,
  • verkställa regionala utvecklingsprojekt i anslutning till företagande och näringsliv samt
  • marknadsföra regionen.

Bolaget samarbetar intensivt med kommunerna, näringslivet och med utbildning och forskning. Målet är att samla aktörer för diskussion och åtgärder för att främja regionens konkurrenskraft.

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen. Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet.
Boka tid till Startia, tfn 06 317 76 00

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt. Kontakta den företagsrådgivare som har din kommun som ansvarsområde eller vars specialkompetens bäst motsvarar dina behov.

Korsnäs kommuns ansvarsperson är chef för företagstjänster

Kjell Nydahl, Företagsombudsman
kjell.nydahl(at)vasek.fi | Tel. 050 3682 686

Hela VASEK personalens kontaktuppgifter hittar du på VASEKs nätsidor. Där hittar du också personalens specialkompetenser och ansvarsområden.

Hemsida – http://www.vasek.fi

 

Företagsmentorsverksamhet är en del av servicen inom Kust-Österbottens Företagare.
Österbottens Företagsmentorer samarbetar med olika aktörer som jobbar nära företagaren.

Mentorskapet baserar sig på ömsesidigt förtroende. Företagsmentorn sparrar, förmedlar, bygger nätverk och broar samt söker lösningar på företagarens utmaningar med en utomståendes ögon. Mentorsverksamheten stödjer och främjar företagande och näringsverksamhet. Mentorerna ger sin expertis och erfarenhet till användning och nytta för företagare, organisationer, kommuner och andra aktörer. Mentorn fungerar frivilligt och utan ersättning.

Närmare information om mentorsverksamheten i Vasaregionen

Hemsida – http://www.vasek.fi/mentorsverksamhet-i-vasaregionen

 

Företagsregister

I Vasaregionens företagsregister hittar du uppgifter om de närmare 8 000 företag verksamma i regionens kommuner. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.

https://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/vasaregionens-foretagsregister/