Korsnäs igår & idag

Korsnäs igår

Fornlämningarna som återfunnits i Korsnäs vittnar om att kommunen befolkats i den takt landet stigit ur havet. Många synliga fornlämningar är från förromersk järnålder, d.v.s. från århundradena före Kristi födelse. Den första fasta befolkningen beräknas ha slagit ner sina bopålar i början av 1300-talet och utgjordes av fiskare och jägare. Näringarna kompletterades senare med åkerbruk och boskapsskötsel.

Ortnamnet Korsnäs omnämns första gången i historiska dokument från år 1442. Byarna Molpe (Moikipä) och Harrström (Harffuaström) kan dateras tillbaka till 1490 respektive 1494.

Kommunen blev självständig 1887 efter att tidigare ha hört till Närpes. Korsnäs består sedan 1973 av byarna Korsnäs, Molpe, Harrström, Taklax och Korsbäck.

Korsnäs idag

Korsnäs är Finlands västligaste fastlandskommun och har en lång och stenig kust mot Bottenhavet. På de tre stora öarna Bredskäret, Halsön och Södra Björkön finns såväl stora strövområden som tätbebyggda fritidsbostadsområden. Det inre av Korsnäs domineras av myrar och skogar. Endast cirka 15 % av kommunens areal består av odlad mark. Kommunens totalareal är 234 km2 varav markarealen är 230 km2.

Befolkningen i Korsnäs har de senaste årtiondena legat på drygt 2218 personer. 31.12.2013 var invånarantalet 2219.
Korsnäs är en svenskspråkig ort, enligt den senaste statistiken har drygt 88,4 % av invånarna svenska som modersmål.

Korsnäs idag är ett livskraftigt småföretagarsamhälle. Cirka hälften av kommunens invånare får sin utkomst i det egna familjeföretaget. Pälsdjursfarmning och grönsaksodling under glas är de dominerande näringarna, men därutöver finns ett tre hundratal småföretag i de mest varierande branscher.