Omsorg om utvecklingsstörda

Utvecklingsstörda kan utöver den allmänna servicen och handkappservicen behöva egna specialomsorger. Specialomsorgen handhas i första hand av Kårkulla samkommun och Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä i samråd med kommunen.

Serviceformer

  • dagverksamhet
  • boende
  • anstaltsvård

För närmare information seKårkulla samkommuns hemsida