Företagshälsovård

Syftet är att bidra till en sund och säker arbetsmiljö både i fysiskt och psykiskt hänseende m.a.o ett välfungerande arbetssamfund.

Verksamheten skall förebygga sjukdomar och olycksfall, som hänför sig till arbetet samt bibehålla och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.

Verksamhet

Företagshälsovård är förebyggande hälsovård i enlighet med lagen om företagshälsovård (1383/2001). Företagshälsovården samarbetar med arbetsgivare och arbetstagare och strävar efter att befrämja fysisk, psykisk hälsa och arbetsförmåga samt uppehålla god säkerhet på arbetsplatsen.Vi arbetar som ett mångprofessionellt team, bestående av hälsovårdare, läkare, psykolog och fysioterapeut.

Företagshälsovårdens mål

 1. En hälsosam och säker arbetsmiljö
 2. Ett välfungerande arbetssamfund
 3. Förebyggande av sjukdomar och olyckor som hänförs till arbetet
 4. Upprätthållande och befrämjande av arbetstagarens arbets– och funktionsförmåga under olika skeden i arbetslivet

Vår verksamhet styrs av våra värden, som innefattar

 • respekt för människovärdet
 • ansvarsfullhet
 • rättvisa

Arbetsgivare är skyldiga att ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Sjukvård på allmänläkarnivå kan ordnas för de anställda om arbetsgivaren tecknat avtal för icke-lagstadgad sjukvård, se nedan.

Företagare och lantbrukare kan ordna företagshälsovård för sig själva, men det är frivilligt. ”Lag om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård” (1984/859 )

FPA:s stöd till arbetsgivaren
Kostnaderna för företagshälsovårdstjänsterna ersätts till 50% av FPA. Sjukvårds-och övriga hälsovårdskostnader ersätts av FPA till 50 %. Med god företagshälsovårdspraxis som grund är ersättning för arbetsplatsutredningar och hälsoundersökningar samt annan förebyggande verksamhet 60 %. Arbetsgivaren ansöker om ersättning via FPA:s e-tjänst inom 6 månader efter bokföringsperiodens slut. Ett avtal om företagshälsovård och en giltig verksamhetsplan är en förutsättning för att få ersättning.

Lagstadgad företagshälsovård innefattar förebyggande verksamhet

 • arbetsplatsbesök, arbetsplatsutredningar
 • hälsoundersökningar, bedömning av arbets- och funktionsförmågan

Dessutom hör även hit

 • undersökning och vård av arbetsolycksfall
 • undersökning och vård av yrkessjukdom
 • undersökning och vård av arbetsrelaterade symptom
 • uppföljning av funktionshindrad arbetstagare
 • planering och ordnande av förstahjälpverksamhet

Vid behov kan erbjudas tjänster av företagsfysioterapeut eller – psykolog.

Icke-lagstadgad sjukvård
Arbetsgivaren har möjlighet att utöver den lagstadgade verksamheten bekosta sjukvårdstjänster inom företagshälsovården för sin personal.

Sjukvården som erbjuds fokuseras på arbetshälsa, i huvudsak sjukdomar och olycksfall som centralt kan kopplas till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet. Behov av sjukledighet bedöms med tanke på arbetsförhållandena och kraven i arbetet.

Skötaren gör en första bedömning och hänvisar den insjuknade vid behov till företagsläkaren eller annan läkare för bedömning.

Företagshälsovården har inte någon i lag stadgad jourplikt.

Vi rekommenderar att den insjuknade i första hand söker sig till hälsocentralen då det gäller infektionssjukdomar (till exempel luftvägs-infektioner, urinvägsinfektion, diarrésjukdomar och könssjukdomar) samt vid uppföljning av diabetes, störningar i kolesterolämnesomsättningen, övervikt och blodtryckssjukdom

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland

Material