Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Tiettyihin pienempiin rakennushankkeisiin voi hakea toimenpidelupaa tai tehdä hankkeesta toimenpideilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Pienempiin kunnostus- ja muutostöihin voi hakea toimenpidelupaa rakennusluvan asemesta. Toimenpidelupa tarvitaan rakennelmien, laitteiden ja laitteistojen tekemiseen, joita ei pidetä rakennuksina ja jotka eivät vaadi normaalia ohjausta. Rakennustarkastajalle pitää jättää täydelliset hakemusasiakirjat viimeistään kaksi viikkoa ennen asian käsittelyä.

Pienempiin rakennelmiin ja rakennustoimenpiteisiin voi riittää toimenpideilmoitus.

Korsnäsin kunnan rakennusjärjestyksestä  ilmenee, millaiseen hankkeeseen lupa tai ilmoitus on tehtävä. Lisää tietoa rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista ja hakukäytännöstä saa kunnan rakennustarkastajalta.

Toimenpideluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat

  • Hakemuslomake
  • Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta*
  • Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta*
  • Sijaintisuunnitelma*
  • Rakennuspiirustukset*
  • Naapurien kuuleminen
  • Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä

Toimenpideilmoitukseen tarvittavat asiakirjat

1. Hakemuslomake
2. Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta *
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta *
4. Sijaintisuunnitelma *
5. Luonnospiirustus, valokuva tai vastaava kuvaus
6. Hankkeesta

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
2 kpl.

* Lisätietoa asiakirjoista

2* Selvitys siitä, että hakija omistaa rakennuspaikan tai on sen haltija,  voi olla esimerkiksi kopio lainhuudatuksesta, vuokrasopimus tai kauppakirja

3* Voimassa olevasta kaavasta sekä sen määräyksistä on saatavissa kopio rakennustarkastuksesta tai muulta henkilöltä teknisellä osastolla.

4* Sijaintikaavasta (skaala 1:500 tai 1:1000) on käytävä ilmi, missä kohtaa tonttia rakennustoimenpide tehdään sekä mahdollisten olemassaolevien rakennusten sijainti (myös mahdolliset purkukohteet). Sijaintikaavan on sisällettävä tarvittava määrä tietoa suhteessa projektin laajuuteen. Sijoitussuunnitelmassa on oltava mitat ja siinä on oltava suunnittelijan allekirjoitus.

5* Rakennuspiirustukset käsittävät tavallisesti taso-, julkisivu- ja osastopiirustukset (skaala 1:50 tai 1:100). Piirustuksista on käytävä ilmi hankkeen suuruus.  Piirustuksessa on oltava kirjoitettuna rakennus-, kerros- ja asuinpinta-ala sekä tilavuus tasaneliömetreinä, lyhennys m2 kirjoitettuna. Lisää tietoa piirustusten sisällöstä on ympäristöministeriön rakennusten  kaavoja ja selvityksiä koskevassa asetuksessa.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Höstman Björn

sij. rakennustarkastaja

S-posti: bjorn.hostman(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5257 527