Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua.

Sidonnaisuusilmoitus ei kuitenkaan vaikuta henkilön velvollisuuteen ilmoittaa esteellisyydestään kunnan päätöksenteossa. Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Sidonnaisuus ei välttämättä estä osallistumasta päätöksentekoon. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Ilmoitukset tehdään myös merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kuka ilmoittaa sidonnaisuuksista?

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää. Kunnanhallituksen, lautakuntien, valiokuntien ja johtokuntien jaostoihin sovelletaan toimielintä koskevia määräyksiä.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Båssar Christina

Kunnanjohtaja

S-posti: christina.bassar(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)46 9229 495

Westerdahl Caroline

Talouspäällikkö

S-posti: caroline.westerdahl(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5317 188