Kuulutus: Korsnäsin merituulivoimapuiston osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanhallitus ilmoittaa yleiskaavoituksen aloittamisesta (MRL § 63). Kaava-asioiden valmistelussa annetaan asianosaisille mahdollisuus esittää mielipiteitä. Osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS) asetetaan nähtäville Kunnantalolla ja kunnan kotisivulla www.korsnas.fi 4.4-24.5.2024 välisenä aikana. Asianosaisille annetaan mahdollisuus esittää näkemyksensä kaava-asian valmistelusta Korsnäsin kunnan teknisellä osastolla, Silverbergintie 21, 66200 Korsnäs tai sähköpostitse info@korsnas.fi viimeistään 24.5.2024.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa kuulutuksesta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueelle (Kannus, Lestijärvi ja Toholampi) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (Alajärvi, Lestijärvi, Perho ja…

Details