Ilmoitus kuulutuksesta: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen

15.2.2024 ML2021:0019 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Bambra Oy Lupa-alueen nimi: Hägg Lupatunnus: ML2021:0019 Alueen sijainti ja koko: Korsnäs, 183,32 ha. Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta Hakija etsii alueelta harvinaisia maametalleja (REE). Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten geofysikaaliset mittaukset, maaperänäytteenotto ja timanttikairaus. Mielipiteet ja muistutukset Mielipiteet ja…

Ilmoitus kuulutuksesta: Tyrskyn merituulivoimapuisto – merituulipuisto ja energiansiirto Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä.

Ilmoitus EPOELY/2950/2023 31.1.2024 ILMOITUS KUULUTUKSESTA Tyrskyn merituulivoimapuisto – merituulipuisto ja energiansiirto Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä. OX2 Finland Oy suunnittelee Tyrskyn merituulivoimapuistoa Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle, noin 30-49 km päähän rannikosta. Hankealuetta lähimmät paikkakunnat mantereella ovat Kaskinen, Närpiö ja Korsnäs.

Ilmoitus kuulutuksesta: YVA-ohjelma, Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle

Ilmoitus EPOELY/2969/2023 31.1.2024 ILMOITUS KUULUTUKSESTA Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle OX2 Finland Oy suunnittelee Tyrskyn merituulivoimapuistoa Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle, noin 30-49 km päähän rannikosta. Merituulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 95 tuulivoimalaa, joilla tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla. Hankekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen YVA-menettelyyn. Tämä YVA-menettely sisältää mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron, jossa tarkastellaan sähkönsiirron vaihtoehtoja rannikolta sähköasemille.

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.   Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa kuulutuksesta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueelle (Kannus, Lestijärvi ja Toholampi) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (Alajärvi, Lestijärvi, Perho ja…

gruvleden

Ilmoitus: Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta

Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella käynnistetään keväällä 2022 näytteenotto, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa alueen ympäristön tilasta. Seuranta on osa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskejä.

VASEK ilmoittaa: Yritysneuvonta verkossa tai kasvokkain – toimistolla, yrityksessä tai kunnantalolla

Vaasan seudun kuntien omistaman VASEKin yhtenä päätehtävänä on tarjota yritysneuvontaa seudun yrityksille. Uusyrityskeskus Startia puolestaan palvelee yrittäjyyttä suunnittelevia yrityksen perustamisen alkuvaiheissa. VASEKin ja Startian yritysneuvojilta saa siis apua, tukea ja neuvontaa kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa ja yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palvelu on aina maksutonta ja luottamuksellista.