Rakennuslupa

Rakennuksen tekemiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennus- ja muutostoimenpiteitä varten, esim. rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Täydelliset rakennuslupa-asiakirjat on jätettävä rakennustarkastajalle viimeistään kahta viikkoa ennen asian käsittelyä.

Kunnan rakennustarkastaja antaa tarvittaessa lisätietoa rakentamisen edellytyksistä, vaadittavista luvista ja hakukäytännöstä.

 

Käytä sähköistä Lupapiste-asiointipalvelua. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia. Palvelussa on mahdollista myös esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan. Lisätietoja palvelusta ja siihen rekisteröitymisestä: www.lupapiste.fi.

Jätä hakemus sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun kautta:

https://www.lupapiste.fi/login/fi

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

1. Hakemuslomake
2. Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta *
3. Ote asemakaavasta tai osayleiskaavasta tai ympäristökartta *
4. Sijaintisuunnitelma *
5. Rakennuspiirustukset *
6. Rakennushankeilmoitus (RH 1), ja useamman asunnon rakennukseen myös (RH 2)
7. Naapurien kuuleminen
8. Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
2 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

Omakotitalo- ja isommassa hankkeessa tarvitaan myös:

9. Projektisuunnittelijan pätevyyden arviointi
10. Energiaselvitys/-sertifikaatti*
11. Hakemus vesi- ja jätevesilaitoksen liittymästä
12. Jäteveden käsittelyä koskeva ilmoitus/suunnitelma puhdistamosta
13. Hakemus vesi-, jätevesi- ja ilmastointitöiden työnjohtajan hyväksymisestä

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
1 kpl.

Tarvittaessa myös seuraavat asiakirjat:

14. Kaavatarvetta koskeva ratkaisu
15. Tielaitoksen lupa maantie- tai kylätieliittymään *
16. Perustutkimus
17. Poikkeuslupapäätös
18. Rakennusvaiheilmoitus (RH5)

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

Huom!

MIkäli rakennussuunnitelma on ristiriidassa alueella voimassaolevan kaavan kanssa, vaaditaan poikkeuslupa ennen kuin rakennuslupa voidaan käsitellä ja alueilta, joilta puuttuu kaava, vaaditaan kaavatarpeesta päätös ennen kuin rakennuslupa voidaan käsitellä.

Lue päämenyyn Kaavoitus-kohdasta lisää poikkeusluvista ja kaavatarvetta koskevista päätöksistä.

* Lisätietoa asiakirjoista

2* Selvityksenä siitä, että hakija omistaa rakennuspaikan tai on sen haltija,  voi olla esimerkiksi kopio lainhuudatuksesta, vuokrasopimus tai kauppakirja

3* Voimassa olevasta kaavasta sekä sen määräyksistä on saatavissa kopio rakennustarkastuksesta tai muulta henkilöltä teknisellä osastolla.

4* Sijaintikaavasta (skaala 1:500 tai 1:1000) on käytävä esiin missä kohtaa tonttia rakennustoimenpide tehdään sekä mahdollisten olemassa olevien rakennusten  sijainti (myös mahdolliset purkukohteet): Sijaintikaavan on sisällettävä tarvittava määrä tietoa suhteessa projektin laajuuteen. Sijoituskaavassa on oltava mitat ja siinä on oltava suunnittelijan allekirjoitus.

5* Rakennuspiirustukset käsittävät tavallisesti taso-, julkisivu-  ja osastopiirustukset (skaala 1:50 tai 1:100). Piirustuksista on käytävä ilmi hankkeen suuruus.  Kaavapiirustuksessa on oltava kirjoitettuna rakennus-, kerros- ja asuinpinta-ala sekä tilavuus tasaneliömetreinä,  lyhennys m2 kirjoitettuna. Lisää tietoa piirustusten sisällöstä on ympäristöministeriön rakentamisen suunnittelua ja selvityksiä koskevassa asetuksessa.

10* Pätevyyden omaavan henkilön on tehtävä rakennuksen energiaselvitys sen mukaisesti, mitä ympäristöministeriön asetus sanoo uusien rakennusten energiasuorituskyvystä ja asetus rakennusten energiasuorituskyvyn parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.

15* Maantie- tai kylätieliittymäluvasta on tehtävä hakemus ELY-keskukseen. Lisätietoa ja lomakkeita löytyy ELY-keskuksen kotisivuilta: http://www.ely-keskus.fi

 

Tarkastukset

Osittainen lopputarkastus (käyttöönottotarkastus)

Ennen tehtyyn rakennukseen muuttoa tai käyttöönottoa on rakennuksessa tehtävä osittainen tarkastus, nk. käyttöönottotarkastus.

Osittaisessa lopputarkastuksessa otetaan huomioon mm. seuraavaa:

  • Varmistaudutaan, että rakennusluvan ehdot on otettu huomioon
  • talon numerokilven on oltava asennettuna näkyvälle paikalle seinään
  • että talon portaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu
  • että mahd. kaiteet on asennettu
  • että savupiippu-/hormitarkastus on tehty
  • että vesi- ja jätevesilaitteet on tarkastettu/pöytäkirjattu
  • että sähkölaitteet on tarkastettu/pöytäkirjattu
  • että ilmastointijärjestelmän tarkastus on suoritettu
  • yläkerran jokaisesta makuuhuoneesta on oltava varauloskäynti
  • palohälyttimet pitää olla asennettuina ja aktivoituna
Lopputarkastus

Rakennusprojekti päättyy lopputarkastustoimitukseen. Hankkeen pääsuunnittelijan ja vastaavan  työnjohtajan vastuu päättyy lopputarkastuksen jälkeen. Lopputarkastuksen toimittamisen edellytyksinä on, että kaikki tarpeelliset, rakennusluvassa mainitut tarkastustoimitukset on pidetty ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ympäristöineen on voitava ottaa käyttöön  kaikilta osin. Joka lopputarkastuksessa on esitettävä veroviranomaisten todistus suoritetusta työstä.

Tarkastusten ja ajankohdat sovitaan rakennustarkastajan kanssa.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Höstman Björn

sij. rakennustarkastaja

S-posti: bjorn.hostman(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5257 527