Bygglov

Bygglov behövs vid uppförande av byggnad. Bygglov behövs även för bygg- eller förändringsåtgärder, t.ex. vid utvidgning av en byggnad samt vid en väsentlig förändring av byggnadens användningsändamål.

Fullständiga bygglovshanslingar bör inlämnas åt byggnadsinspektören senast två veckor före ärendet ska behandlas.

Mera information om byggandets förutsättningar, nödvändiga tillstånd och ansökningsförfarande fås av kommunens byggnadsinspektör.

 

Använd den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och så vidare. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen. Mera information om tjänsten och hur man registrerar sig hittas via www.lupapiste.fi.

Elektronisk bygglovsansökan via Lupapiste.fi

https://www.lupapiste.fi/login/sv

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov

1. Ansökningsblankett
2. Utredning om ägo- och besittningsrätten *
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta *
4. Situationsplan *
5. Byggnadsritningar *
6. Byggprojektanmälan (RH 1), för byggnad med flera bostäder även (RH 2)
7. Hörande av grannar
8. Ansökan om godkännande av ansvarig arbetsledare

1 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.

vid egnahemshus och större projekt behövs även:

9. Bedömning av projekterarens behörighet
10. Energutredning/ -certifikat *
11. Ansökan om anslutning till vatten- och avloppsverk
12. Anmälan om avloppsvattenbehandling / plan över reningsanläggning
13. Ansökan om godkännande av arbetsledare för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten

1 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.

vid behov även följande handlingar:

14. Avgörande som gäller planeringsbehov
15. Vägverkets tillstånd för anslutning till lands- eller bygdeväg *
16. Grundundersökning
17. Beslut gällande undantag
18. Anmälan om byggnadsskede (RH5)

1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.

Observera!

Ifall byggnadsplanerna stider mot gällande plan för området krävs undantagslov innan
bygglov kan behandlas och för områden som saknar plan ska planeringsbehovsbeslut
fattas innan bygglov kan behandlas.

Läs mera om undantagslov och planeringsbehovsbeslut under planläggning i huvudmenyn.

* tilläggsinformation om handlingarna

2* Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara exempelvis kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3* Kopia av gällande plan samt dess bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på tekniska avdelningen.

4* Av situationsplanen (skala 1:500 eller 1:1000) ska framgå var på tomten byggnadsåtgärden utförs samt eventuella befintliga byggnaders placering (även eventuella rivninsprojekt). Situationsplanen ska innehålla tillräcklig information i förhållande till projektets omfattning. Situationsplanen ska vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

5 * Byggnadsritningar omfattas vanligen av plan- fasad- och sektionsritningar ( skala 1:50 eller 1:100). Från ritningarna ska projektets omfattning framgå. På planritningen ska byggnads-, vånings- och bostadsyta samt volym i jämna m² och m³ finnas utskrivet. Mera information om ritningarnas innehåll finns i miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande.

10* Byggnadens energiutredning ska uppgöras av behörig person enligt miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda och förordning om förbättring av byggnadernas energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten.energiprestanda

15 * Ansökan om tillstånd för anslutning till lands- eller bygdeväg ska göras till NTM-centralen. Mera information och blanketter finns på NTM-centralens hemsida: http://www.ely-keskus.fi

Syner

Partiell slutsyn (ibruktagningssyn)

Innan inflyttning eller ibruktagande av den uppförda byggnaden ska en partiell
slutsyn förrättas i byggnaden, en s.k. ibruktagningssyn.

Vid den partiella slutsynen beaktas bl.a. följande:

  • försäkra dig om att villkoren i bygglovet har beaktats
  • husets nummerskylt ska vara monterad på en tydlig plats på väggen
  • att husstegar, takstegar, takbryggor och snöhinder har monterats
  • att ev. räcken har monterats
  • att skorstens-/kanalgranskning har gjorts
  • att vatten- och avloppsanläggningarna har granskats /protokollförts
  • att elanordningarna har granskats / protokollförts
  • att granskning av ventilationssystem har utförts
  • övre våning ska ha nödutgång från varje sovrum
  • brandvarnare ska vara monterade och aktiverade
Slutsyn

Genom förrättning av slutsyn avslutas byggnadsprojektet. Huvudprojekterarens och den ansvariga arbetsledarens ansvar upphör efter slutsynen. Förutsättningarna för att förrätta slutsyn är att alla nödvändiga synförrättningar som har angetts i bygglovet har hållits och byggnadsarbetena är till alla delar färdiga. Byggnad med omgivning ska till alla delar kunna tas i bruk. Vid varje slutsyn bör ett intyg från skattemyndigheterna över utfört arbete uppvisas.

Tidpunkter för syner och inspektioner överenskoms med byggnadsinspektören.

Relaterad information och material
Stenbäck Ronny

Byggnadsinspektör

E-post: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5387 777