Planläggningsprocess- och översikt

Hur går planläggningsprocessen till?

INLEDANDE

Kommuner har enligt finsk lagstiftning planläggningsmonopol. Planläggnings-processen inleds efter att kommunstyrelsen beslutat om planläggning. Därefter utses en konsult som utarbetar en plan.

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) utarbetas då arbetet med planen inleds. I programmet kan man läsa om bakgrunden till planprojektet, beslut, planprocessen, vilka myndighetsutlåtanden som behövs och hur konsekvenserna bedöms samt en ungefärlig tidtabell.

UTKAST TILL PLAN FRAMLÄGGS

Utkastet till plan framläggs under beredningsfasen 30 dagar. Påpekanden kan under tiden göras muntligen eller skriftligen.

PLANFÖRSLAG

Ett planförslag utarbetas.

PLANFÖRSLAG FRAMLÄGGS OFFICIELLT I 30 DAGAR

Under denna tid begärs utlåtanden in från olika myndigheter. Anmärkningar ska göras skriftligen under påseendetiden.

Tekniska nämnden behandlar planen efter framläggandet och tar ställning till eventuella korrigeringar. Ifall det finns betydande ändringar läggs planförslaget fram på nytt. Om inte förs planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.

PLANEN GODKÄNNS SLUTLIGT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
PLANEN TRÄDER I KRAFT

Kommunen kungör att planen vunnit laga kraft då besvärstiden har gått ut utan besvär.

Planläggningsöversikt

Enligt Markanvändnings- och bygglagen § 7 ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anPlanläggningsöversikt 2023ängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå (planläggningsöversikt). I planläggningsöversikten redogörs kortfattat för planärendena och deras beredningsfaser samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt inverkar på planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.

Syftet med en planläggningsöversikt är att informera om planläggningen i kommunen så att de som berörs av planerna har möjlighet att få information och kunna påverka planläggningen i ett tidigt skede.

Här kan du läsa Planläggningsöversikt 2023

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056