Serviceavgifter inom småbarnspedagogiken

Avgifter inom småbarnspedagogiken

Hur fastslås avgiften

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut, och den bestäms enligt familjens storlek, tid inom småbarnspedagogik samt bruttoinkomster. Klientavgifterna grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

 

Riktgivande räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogiken

 

Familjens storlek

I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

 

Familjens inkomster

Familjens inkomster är föräldrarnas (de som lever i gemensamt hushåll med barnet) och de barns inkomster som räknas till familjen.

Till inkomster räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. En semesterpenning på ca 5 procent beaktas också i löneinkomsterna.

Korsnäs kommun använder uppgifter i inkomstregistret för att fastställa avgifterna. Om inga uppgifter finns att fås, görs en begäran om inlämning av inkomstuppgifterna.

 

Tid i småbarnspedagogiken (servicebehov)

 

Avgiften för småbarnspedagogik bestäms enligt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Exempel nedan.

Tid i

småbarnspedagogiken

Betalnings-

procent

Yngsta

barnet

Näst yngsta

barnet

Följande

barn

över 149 h/månad

 

100 % 295 € 118 € 59 €
högst 149 h/månad 75 % 221 € 89 € 44 €

högst 86 h/månad

 

60 % 177 € 71 € 35 €

 

Om behovet av småbarnspedagogik är t.ex. högst 150h per månad, faktureras 75 procent av full avgift.

Avtalet ska ingås för minst två månader.

Avtalet ändras inte under semestertider.

 

Se till att timantalet är tillräckligt stort då du väljer barnets tid i småbarnspedagogiken

Om barnets avtalade tid i småbarnspedagogiken överskrids under kalendermånaden höjs den avgift som tas ut för småbarnspedagogik till följande avgiftsnivå enligt den faktiska tiden barnet deltagit i småbarnspedagogiken (planerad tid + använd tid beaktas).

Om gränsen för den lägsta avgiften som tas ut (28 €) överskrids då tiden som barnet deltar i småbarnspedagogiken överskrids tas också en avgift ut för ett barn vars månadsavgift vanligtvis är 0 euro.

Den förhöjda avgiften gäller för den månad då överskridandet skedde.

Planera barnets tid i Päikky senast måndagar kl. 23.59

Föräldrarna ska planera barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky senast på måndag kväll, den vecka som föregår veckan som planeras.

 

Inkomstgränser för avgiften för småbarnspedagogik

 

Inkomstgränser för avgiften för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2023

Familjens storlek

Inkomstgräns*,

bruttoinkomst/månad

Betalningsprocent

Inkomstgräns för 

högsta avgiften,

bruttoinkomst/månad

 

2 3874 10,7 6626
3 4998 10,7 7750
4 5675 10,7 8427
5 6353 10,7 9105
6 7028 10,7 9780

* en avgift för småbarnspedagogik tas ut för de bruttoinkomster som överstiger inkomstgränsen

Om din familj består av fler än sex personer kan du höja inkomstgränsen med 262 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index med stöd av 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Indexjusteringarna görs vartannat år. Indexjusteringen görs nästa gång år 2024.

Exempel på hur du själv kan räkna ut en riktgivande avgift för småbarnspedagogik

När avgiften för småbarnspedagogik bestäms avdras från familjens sammanräknade bruttoinkomster det eurobelopp enligt den inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Avgiften är det belopp som motsvarar avgiftsprocenten av den återstående inkomsten.

(Familjens bruttoinkomster – inkomstgränsen) x betalningsprocent = avgift för småbarnspedagogik

Exempel på hur avgiften för småbarnspedagogik räknas för en familj med fem personer (över 14 h per månad). Den lägsta avgiften som tas ut per barn är 28 euro.

Yngsta barnet                               (6 000 € – 5675 €) x 10,70 % =         35€

Näst yngsta barnet                      35 € x 40 % =                                      14 €

Varje följande barn                      35 € x 20 % =                                      7 €

 

Den högsta och den lägsta avgiften

Avgiften för småbarnspedagogik på heltid (över 35 h/vecka) är högst 295 euro per barn per månad.

Den lägsta avgiften som tas ut per barn är 28 euro.

 

Syskonrabatt

Till familjens första barn räknas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogiken.

Då samma familj har flera barn i småbarnspedagogiken bestäms för nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogiken en avgift som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet.

För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften som bestämts för det yngsta barnet.

 

Ändringar i inkomstuppgifter eller familjens storlek

Riktgivande räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogiken

 

Skyldighet att anmäla väsentliga förändringar i inkomster

Familjen är skyldig att anmäla väsentliga förändringar i familjens inkomster och förändringar i familjens arbets- eller studiesituation eller familjens storlek.

Om beslutet om påförande av avgift uppenbart har byggt på felaktiga uppgifter som klienten eller hens företrädare har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år.

Klientavgiften justeras också om gällande bestämmelser ändras.

 

Hur gemensam vårdnad inverkar på avgiften för småbarnspedagogik

Om barnets vårdnadshavare har olika adresser men barnets småbarnspedagogik ordnas i en kommun bestäms avgiften på basis av inkomsterna för den familj hos vilken barnet enligt befolkningsdatasystemet bor.

Avgiften bestäms enligt vårdnadshavarens nuvarande familjestorlek, bruttoinkomster och barnets tid i småbarnspedagogiken. Barnets vårdnadshavare kommer gemensamt överens om betalningen av avgiften för barnets småbarnspedagogik.

 

Hur frånvaron inverkar på avgiften för småbarnspedagogik?

 

Föräldraledighet, barnets beräknade födelse var 4.9.2022 eller senare

Barnet har inte rätt till småbarnspedagogik under föräldraledigheten. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning.

För den här tiden tas ingen avgift ut. Förutsättningen för avgiftsfriheten är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik § 15.

Läs mera om vårdnadshavaren skyldighet att meddela om frånvaro på sidan Avgiftsbefrielse.

 

Faderskapsledighet

Barnet har inte rätt till småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning.

För den här tiden tas ingen avgift ut. Förutsättningen för avgiftsfriheten är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik § 15.

 

Lovdagar

Lovdagar minskar inte avgiften för småbarnspedagogik.

 

Frånvaro

Meddela genast barnets enhet för småbarnspedagogik om barnet blir sjukt. När barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad tas endast hälften av den normala månadsavgiften ut.
När barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en hel kalendermånad tas ingen avgift ut.

Annan frånvaro

När barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas hälften av månadsavgiften ut.

Redan om barnet är närvarande en dag under kalendermånaden tas hela månadsavgiften ut.

 

Avgiftsfri juli

Juli är en avgiftsfri månad för barnet om barnet har börjat i småbarnspedagogiken senast i augusti föregående år. T.ex. juli 2023 är avgiftsfri om barnet har börjat i småbarnspedagogiken senast 31.8.2022).
Även om barnet deltar i småbarnspedagogiken tas ingen avgift ut i juli.

Om barnet börjar i småbarnspedagogiken 1.9 eller efter det tas dock en avgift ut för juli.

Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587