[responsivevoice_button]

Behandling av personuppgifter inom Korsnäs kommun

Korsnäs kommun behandlar personuppgifter på rättsligt samt behörigt sätt och i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning samt andra lagar som föreskriver säker behandling av personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningens ändamål är till för att förhindra att personers integritet kränks genom osäker eller felaktig behandling. Individers personuppgifter får bara behandlas om det finns rättslig grund, förpliktelse eller samtycke gets till godkännande enligt dataskyddsförordningen. Ibland behöver Korsnäs kommun spara och behandla personuppgifter om personer och medborgare. En personuppgift är en unik identifierare, som innebär att personer kan identifieras via den. Det kan till exempel handla om ditt namn, personbeteckning eller en bild av dig.

Mera info om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i kommunens registerförteckningar. Registerförteckningarna är uppdelade enligt Korsnäs kommuns avdelningar.

Den registrerades rättigheter

I artikel 12–23 i dataskyddsförordningen föreskrivs de registrerades rättigheter.
http://www.privacy-regulation.eu/sv/index.htm

Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att på begäran få veta, vilka uppgifter som finns om honom eller henne i personregistret, eller att uppgifter om honom eller henne inte finns i registret.

Rätt till rättelse

Varje person har rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering i vissa fall

Enskilda har i vissa fall rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.

Rätt till begränsning av behandling i vissa fall

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Rätt till dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Begäran om granskning och rättelse av uppgifter

Begäran om granskning av uppgifter ska göras skriftligt med följande blankett till den registeransvariga. Begäran om granskning går inte att göra per telefon. Personens identitet kontrolleras före uppgifter utlämnas. Uppgifter ges ut av person som utsetts av den som gjort beslut i ärendet.

Yrkande om rättelse av uppgifter ska göras skriftligt med följande blankett till den registeransvariga. I begäran ska man specificera vilka uppgifter man yrkar att ska rättas och på vilken grund. Rättelsen utförs utan dröjsmål.

Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift, ska den registeransvarige ge ett skriftligt intyg om detta i vilket det ska nämnas skälen till att yrkandet har förkastats. Den registrerade kan lämna ärendet om förkastandet till dataombudsmannen för avgörande.

Om den personuppgiftsansvariga inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Relaterad information och material
Söderholm Minna

Dataskyddsombud

E-post: minna.soderholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479-121