Redogörelse för bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar.

Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.

Redogörelsen för bindningarna påverkar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Enligt kommunallagen ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig.
Bindningen utgör inte nödvändigtvis ett hinder för deltagande i beslutsfattandet. Bedömningen av jäv görs separat för varje enskilt fall och ärende.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Vem ska anmäla bindningar?

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:

 • kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
 • ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige
 • ordföranden och vice ordförande i nämnderna
 • ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
 • ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
 • ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
 • ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektioner

Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:

 • kommundirektören
 • föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
 • föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • föredragande i övriga nämnders sektioner
Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495

Westerdahl Caroline

Ekonomichef

E-post: caroline.westerdahl(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5317 188