Allmänt om tillstånd och anmälan

Tillstånd behövs för att uppföra en byggnad eller för utförande av byggnadsåtgärder. Beroende av omfattning och projektets art tillämpas olika typer av tillståndsförfaranden.

Byggandet styrs bl.a. av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen samt miljöministeriets förordningar.

Tillståndsprövning sköts av tillsynsnämnden eller byggnadsinspektören i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

För mera information och tillvägagångssätt gällande tillstånds- eller anmälningsförfaranden välj bland flikarna under huvudmenyn för Bygglov & Tillstånd.

Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare 2021 (Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2021)

 • Bygglov

  Bygglov ska sökas för nya projekt och större ändringar.

 • Åtgärdstillstånd & -anmälan

  Åtgärdstillstånd ska sökas eller en åtgärdsanmälan göras för mindre ändrings-arbeten och uppförande av mindre byggnader.

 • Rivningslov & -anmälan

  Ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan ska alltid inlämnas vid rivning av en byggnad.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen är en myndighet sin handhar rådgivning, tillståndsprövning och uppföljning av olika slag av byggprojekt.  Till byggnadstillsynens uppgifter hör även syneförrättningar, inspektioner på byggplatsen samt övervakning av att gällande lagar och bestämmelser efterföljs i kommunen.

Byggnadstillsynen samarbetar med miljöinspektören gällande miljöfrågor, exempelvis vid byggnadsåtgärder och ingrepp vid strandlinjen eller vid byggande av egna reningssystem för avloppsvatten.

Byggnadstillsynen uppbär avgifter enligt fastställda sådana.

 • Avgifter

  Fastställda avgifter för tillsyns- och granskningsärenden finns under fliken avgifter i huvudmenyn.

Olovligt byggande, s.k. svartbygge

Att bygga eller att riva utan tillstånd är olagligt. Olovligt byggande kan i värsta fall leda till att du hamnar att riva det utförda arbetet eller blir straffad på annat sätt.

Om du utan bygglov utför en lovpliktig byggnadsåtgärd eller ändrar en byggnads användning bryter du alltså mot lagen. Att riva en byggnad utan tillstånd kan även vara olagligt, speciellt om byggnaden är skyddad eller hör till ett på något sätt skyddat område. Om du är osäker på om bygglov eller rivningslov behövs för ditt projekt kontakta byggnadsinspektören och fråga.

Relaterad information och material
Stenbäck Ronny

Byggnadsinspektör

E-post: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5387 777