Åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan

För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en åtgärdsanmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

För mindre reparations- och ändringsarbeten kan man ansöka om åtgärdstillstånd istället för bygglov. Åtgärdstillstånd behövs för att uppföra konstruktioner, anläggningar och anordningar som inte betraktas som byggnader och som inte kräver normal styrning. Fullständiga ansökningshandlingar bör inlämnas åt byggnadsinspektören senast två veckor före ärendet ska behandlas.

För mindre byggnader och byggnadsåtgärder kan det räcka med en åtgärdsanmälan.

I Korsnäs kommuns byggnadsordning framkommer vid vilken typ av projekt tillstånd eller anmälan bör göras. Mera information om byggandets förutsättningar, nödvändiga tillstånd och ansökningsförfarande fås av kommunens byggnadsinspektör.

Handlingar som behövs vid ansökan om åtgärdstillstånd

1. Ansökningsblankett
2. Utredning om ägo- och besittningsrätten *
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta *
4. Situationsplan *
5. Byggnadsritningar *
7. Hörande av grannar
8. Ansökan om godkännande av ansvarig arbetsledare

Handlingar som behövs vid åtgärdsanmälan

1. Ansökningsblankett
2. Utredning om ägo- och besittningsrätten *
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta *
4. Situationsplan *
5. Skissritning, fotografi eller motsvarande beskrivning av projektet

1 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.

* tilläggsinformation om handlingarna

2* Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara exempelvis kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3* Kopia av gällande plan samt dess bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på tekniska avdelningen.

4* Av situationsplanen (skala 1:500 eller 1:1000) ska framgå var på tomten byggnadsåtgärden utförs samt eventuella befintliga byggnaders placering (även eventuella rivninsprojekt). Situationsplanen ska innehålla tillräcklig information i förhållande till projektets omfattning. Situationsplanen ska vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

5 * Byggnadsritningar omfattas vanligen av plan- fasad- och sektionsritningar ( skala 1:50 eller 1:100). Från ritningarna ska projektets omfattning framgå. På planritningen ska byggnads-, vånings- och bostadsyta samt volym i jämna m² och m³ finnas utskrivet. Mera information om ritningarnas innehåll finns i miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande.

Relaterad information och material
Stenbäck Ronny

Byggnadsinspektör

E-post: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5387 777