Enskilda vägar efter 1.1.2019

En ny lag om enskilda vägar trädde ikraft den 1.1.2019.  Den nya lagen ersatte den gamla lagen om enskilda vägar från 1963. Den nya lagen ger väglagen tidsenliga förutsättningar att förvalta sina vägar. Den nya lagen underlättar väglagens verksamhet men medför även betydligt mer ansvar än tidigare.

Den nya lagen medför bl.a. följande:

 • Lättare att grunda, sammanslå eller upplösa ett väglag.
 • Väglagets verkställande organ kan vara en utomstående aktör
 • Kallelser kan sändas elektroniskt och möten kan hållas via nätet.
 • Ökat ansvar för väglaget
 • Förändring i tillvägagångssättet för ändringssökande

Kommunens vägsektion som tidigare behandlat ärenden kring enskilda vägar har inte längre någon lagstadgad uppgift och upphör därmed 31.12.2019.  Ärenden som inkommit före den nya lagen trädde ikraft slutförs senast 31.12.2019 och nya ärenden tas inte längre till behandling.

Väglag kan även grundas på ”det gamla sättet” med en enskild vägförrättning av Lantmäteriverket. Beslut om vägrätter kan väglaget inte fatta. Vägrätter hör till vägförrättningsärenden som handhas av Lantmäteriverket.

Tillvägagångssättet för ändringssökande har ändrats. Ansökan riktas i första hand till väglaget och därefter vid behov till tingsrätten.

Bra att veta

Väglagen får mera ansvar och bör enligt lagen ombesörja bl.a. följande:

 • Ändringar gällande kontaktuppgifter (ex. ny syssloman eller ordförande) ska meddelas till Lantmäteriverket eftersom de upprätthåller det officiella registret över enskilda vägar. Om det råder osäkerhet kring tidigare meddelade uppgifter bör kontaktuppgifterna meddelas för säkerhets skull.

  Anmälan göras via denna länk till lantmäteriverket: Lantmäteriverket anmälan

 • Anmälan om utbetalda löner, arvoden och ersättningar till inkomstregistret

  Anvisningar via länken: Inkomstregistret

 • Beslut som påverkar trafiken (hastighet, vikt, bom eller förbud) på vägarna ska meddelas till Digiroad-systemet.

  Anvisningar om anmälan fås här: Digiroad

Underhållsbidrag till enskilda vägar

I kommunens budget reserveras årligen ett anslag för underhållsbidrag till enskilda vägar. Tekniska nämnden är det förtroendeorgan som beslutar om bidragen enligt de principer som fastställts.

Enskilda vägar som är berättigade till bidrag kan årligen ansöka om underhållsbidrag från kommunen. För att ha rätt till bidrag bör vägen hållas i acceptabelt skick och en redovisning för underhållet ska inlämnas till kommunen.

Redovisningsblankett hittar du under relaterat material längst ner på denna sida.

Beräkningsgrunder

De bidragsberättigade enskilda vägarna delas in i tre klasser: A, B och C.

 • Klass A
  Vägar som har stats- och kommunbidrag

 • Klass B
  Vägar minst 250 m långa och med fast bosättning om 3 eller fler hushåll.
  Vägar med betydande genomfartstrafik.

 • Klass C
  Vägar minst 250 m långa och med fast bosättning om 3 eller färre hushåll.
  Vägar med liten genomfartstrafik..

Enligt TN:s beslut § 41 12.4.2018 justeras underhållsbidraget årligen enligt levnadskostnadsindex. Bidrag som utbetalas år 2020 för vägunderhållet år 2019 enligt följande:

 • Klass A
  Maximalt 847,95 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader (om statsbidrag erhålls, minskas kommunens bidrag med statsbidragsandelen).

  Vägar med permanent beläggning erhåller max 40 % av det maximala underhållsbidraget = 339,18 €/km.

  För väg(del) utan bosättning maximalt 275,39 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader.

  Vägar med exceptionell stor genomfartstrafik får ett extra bidrag på 0,121 €/m för vägar med permanent beläggning och 0,465 €/m för grusvägar.

 • Klass B
  Maximalt 659,64 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader.

 • Klass C
  Maximalt 471,34 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader.

Principer för beviljande av bidrag

För att få kommunbidrag för underhåll av en enskild väg måste följande kriterier uppfyllas:

 • Väglag har bildats och antalet fasta bostäder är minst 3 st, enligt KST:s beslut § 86 26.3.2002 (kriterierna för redan bidragsberättigade kvarstår oförändrade.

 • Vägens längd ska vara minst 200 meter lång (vilket i praktiken betyder 250 m men 50 m räknas till bostaden)

Råholm Susanna

Fastighetsingenjör

E-post: susanna.raholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 129 | +358 (0)50 5506 267 måndag-tisdag

Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056