Specialdagvården i Korsnäs

Korsnäs kommun erbjuder specialundervisning för barn i behov av stöd inom  småbarnspedagogik och förskola.

Målet med specialdagvården

Varje barn har rätt att vid behov få stöd och handledning för sitt lärande. Specialläraren inom småbarnspedagogik samarbetar med barnets föräldrar, daghems- och förskolepersonal för att stärka barnets självkänsla och positiva självuppfattning och ge goda förutsättningar för utveckling och inlärning.

Målet med specialundervisningen är att i ett så tidigt skede som möjligt kunna ge extra stöd och stimulans inom det område barnet behöver  – enskilt eller i smågruppsundervisning. Tidiga insatser förebygger framtida svårigheter.

Till uppgifterna hör också att stöda och handleda föräldrar och personal i frågor som rör barnets utveckling, samt att vid behov samarbeta med rådgivningspersonal, psykolog, terapeuter, socialarbetare, skolpersonal m.fl.

Specialläraren inom småbarnspedagogik ger stöd och handledning i planeringen och förverkligandet av barnets vård, fostran och inlärning. I samarbete med personalen görs kontinuerlig uppföljning och observationer i grupperna. För att ge barnet möjligheter till utveckling och inlärning ska verksamheten och lärmiljön anpassas efter barnets behov.

Inom småbarnspedagogiken utreds barnets behov av stöd för utveckling och lärande vid uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik.

Inom förskolan används trestegsstödet som är indelat i allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Specialläraren inom småbarnspedagogik ambulerar enligt behov mellan de olika daghemmen och förskolorna. Kansliet finns på Kottebo daghem i Korsnäs kby.

Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587

Häggdahl Malin

Speciallärare inom småbarnspedagogik

E-post: malin.haggdahl(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 439 6945