Godkända planer

Landskapsplan

Landskapsplaner utarbetas och godkänns av landskapsförbunden och fastställs av miljöministeriet. Planeringen på landskapsnivå omfattar en landskapsöversikt, en landskapsplan och ett regionalt utvecklings-program. Landskapsplanen ligger som grund för övrig områdesplanering. Vid planeringen på landskapsnivå beaktas de riksomfattande målen som samordnas med landskapets mål och de lokalamålen för områdes-användningen.

Länkar till Österbottens förbund

Generalplan

Generalplanerna anvisar områden för den detaljerade planläggningen och för byggande och markanvändning.

Kommunfullmäktige godkänner generalplanerna.

Strandgeneralplan

För en strandgeneralplan gäller samma ändamål som för en generalplan. I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov.

Kommunfullmäktige godkänner strandgeneralplaner.

Detaljplaner & stranddetaljplaner

Detaljplanen är den mest detaljerade planformen. En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. Detaljplaner uppgörs på basen av kommunens utveckling och behov. Detaljplaner kan även uppgöras på basen av privata initiativ.

En stranddetaljplan är en detaljplan som ska styra och ordna främst fritidsbosättning på strandområdena.

Kommunen bestämmer om markplaneringen och planerna godkänns av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Stenbäck Ronny

Byggnadsinspektör

E-post: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5387 777