Rivningslov och rivningsanmälan

Om en byggnad ska rivas ska man alltid ansöka om tillstånd eller göra en anmälan gällande rivingen.

Ansökan om tillstånd för att riva en byggnad behövs om byggnaden:

  • finns på detaljplanerat område
  • är skyddad
  • är en del av en skyddad miljö eller värdefull med tanke på kulturarvet eller landskapsbilden

I andra fall kan en anmälan om rivningen göras minst 30 dagar innan arbetet inleds.

Om byggnaden är skyddad och bör bevaras med tanke på dess värde för omgivningen och kulturarvet kan en noggrann undersökning av byggnadens skick och en utredning om möjlighet till att bevara eller riva byggnaden behövas.

Handlingar som behövs för rivningstillstånd/-anmälan

1. Ansökningsblankett
2. Utredning om ägo- och besittningsrätten *
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta *
4. Situationsplan eller karta var byggnaden är placerad *
5. Fotografi eller motsvarande beskrivning av projektet *

1 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.

* tilläggsinformation om handlingarna

2* Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara exempelvis kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3* Kopia av gällande plan samt dess bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på tekniska avdelningen.

4* Situationsplan i lämplig skala eller karta där det tydligt är utmärkt vilken byggnad som ska rivas.

5 * Fotografi/er av byggnaden

Relaterad information och material
Stenbäck Ronny

Byggnadsinspektör

E-post: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5387 777