Korsnäs vattentjänstverk

Kommunens vattentjänstverk inkluderar både vatten- och avloppstjänster. Vattentjänstverket levererar hushållsvatten i Korsnäs, Taklax och Harrström byar. Som råvatten används uteslutande grundvatten som behandlas vid vattenreningsverken. Molpe vatten Ab levererar hushållsvatten i Molpe samt Korsbäck byar.

Avloppsverket står för hanteringen och reningen av avloppsvattnet från det kommunala avloppsledningsnätet. Avloppsvattnet pumpas via transportledningar från Molpe, Taklax och Harrström byar till avloppsreningsverket i Korsnäs kyrkby där det renas.

Kan jag ansluta mig?

Anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet beviljas inom fastställt verksamhetsområde enligt vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och avtalsvillkor. Ta kontakt med tekniska chefen eller vattenverksskötaren om du önskar ansluta dig till det kommunala vatten- eller avloppsledningsnätet.

Överlåtelse eller flyttning av avtal

Vid en försäljning av en fastighet med gällande vatten och/eller avloppsavtal behöver en för anslutningen/anslutningarna fyllas i och inlämnas till tekniska kansliet. Också flyttningar av vatten- och avloppsanslutningar görs på en skild blankett.

Meddelande om överlåtelse av vattenanslutning och avloppsanslutning

Flyttning av vatten- och avloppsanslutning

Bruksavtal

Om du äger en fastighet med gällande vatten och/eller avloppsavtal och hyr ut fastigheten till någon behöver du ge ditt medgivande till att hyresgästen får ingå bruksavtal med Korsnäs kommuns vattentjänstverk. Ett bruksavtal görs sedan upp mellan hyresgästen och vattentjänstverket.

Blankett för medgivande

Uppsägning av anslutning/bruksavtal

Önskar du säga upp en vatten- eller avloppsanslutning (huvudanslutning och/eller tilläggsanslutning) görs detta på en skild uppsägningsblankett. Också bruksavtal ska uppsägas med en blankett. Meddelande om uppsägning av vatten- och avloppsanslutningar samt bruksavtal lämnas in till tekniska kansliet.

Observera att om en anslutning sägs upp och tas ur bruk helt och hållet måste en ny anslutningsavgift betalas för att anslutningen ska kunna tas i bruk igen.

Meddelande om uppsägning av vattenanslutning och avloppsanslutning

Meddelande om uppsägning av bruksavtal (vatten och avlopp)

Tillstånd att föra avloppsvatten från slutet avloppssystem till avloppsreningsverket

Om du installerar slutet system behöver du även ansöka om tillstånd att föra avloppsvattnet från det slutna avloppssystemet till avloppsreningsverket. Ifylld ansökan lämnas in till tekniska kansliet. Observera att du behöver lämna in blanketten till kommunen innan du tar kontakt med en slamtransportör.

Vid en fastighetsöverlåtelse ska en ny ansökan göras i den nya ägarens namn.

Ansökan om tillstånd att föra avloppsvatten från slutet avloppssystem till avloppsreningsverket

Användning av vattenpost

Sommargäster har möjlighet att lösa ut en nyckel för användning av vattenpost, om det finns behov av att hämta dricksvatten till sommarstugan. Årsavgiften för hyra av nyckel till vattenpost är 45,00 € + 24 % moms. En depositionsavgift om 50 € uppbärs kontant vid uttagning av nyckeln. Depositionsavgiften återbetalas då nyckeln återlämnats. Avtal för bruk av vattenpost görs på tekniska kansliet och nyckel till vattenposten ges ut samtidigt.

Vad får spolas ner i toaletten & avloppet?

Endast wc-papper och det som gått genom kroppen får spolas ner i toaletten. I avloppet får endast duschvatten med tvål och schamporester, diskvatten samt vatten från tvättmaskiner spolas ner.

Det som spolas ner i toaletten och avloppet försvinner inte bara. Det är endast en länk i en reningsprocess och dagligen arbetar reningsverken onödigt mycket med att rensa bort både fasta och farliga ämnen.

Saker som t.ex. pappershanddukar, bindor, tamponger, våtservetter, tops och annat hårt material leder ofta till stockningar i rör och är en onödigt stor del av reningsarbetet. Cigarettfimpar, kondomer, snus, färgrester och kemikalier (t.ex. aceton) är farliga ämnen att hantera och förstör dessutom bakteriefloran i reningsprocessen.

Relaterad information och material
Garrido Jedidias

Vattenverksskötare

E-post: jed.garrido(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5056 857

Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056