Färdigställande av trafiksäkerhetsförbättring vid Taklax skola

Under sommaren 2019 påbörjade Simons Infra Oy Ab arbetena med trafiksäkerhetsförbättringen vid Taklax skola.
Färdigställnings- och asfalteringsarbeten har inletts i juni 2020.

Uppdaterat 8.6.2020

Förnyande av vattenledningar, Norra Inderfjärden och Edsvik (2020)

Allmän information om projektet

Vattenledningarna ska förnyas på en sträcka om 550 m vid Norra Inderfjärden och 200 m vid Edsvik.

Arbetena ska vara färdigställda 31.7.2020.

Uppdaterat 25.5.2020

Lärknäs effektiverat serviceboende (2020-2022)

Allmän information om projektet

Projektet omfattar rivning, nybyggnation, ändring och renovering av Lärknäs åldringshem.

Lärknäs är i dagens läge indelat i fem avdelningar, A-E. Avdelning A, C och D finns i de äldsta byggnadsdelarna från 1968 och 1989. De äldsta byggnadsdelarna rivs efter att en ny ersättande byggnad står klar. Byggnadsdelarna som inhyser avdelning B (byggd 2003) och delar av E (byggd 2009) kvarstår, ändras och renoveras samt ansluts till den nya tillbyggnaden.

Verksamheten fortgår i den befintliga byggnaden tills den nya byggnaden står klar.

Planerare för projektet

Arkitekt-/huvudplanering
Byggnadsplanering AK-Plan Ab

Konstruktionsplanering
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

VVSA-/Sprinkler-planering
VisioPlan Pohjanmaa Oy

El-planering
Smartplan Ab

Köksplanering
Design Lime Oy

Fuktsakkunnig
Ab SanCon Finland Oy

Lägesuppdatering för projektet

Projektet kommer att utföras i två skeden.

  • Byggstart för skede 1 i början av september 2020.
  • Ibruktagning av skede 1 i oktober 2021
  • Byggstart för skede 2 i oktober 2021
  • Färdigställande av projektet juni 2022.

Planering färdigställd   11.5.2020
Entreprenadanbudsförfrågningar publicerade 25.5.2020
Anbudstidens utgång 23.6.2020 kl. 16.00

Uppdaterat 25.5.2020