Uppgifter om barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken.

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik.

I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

  • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
  • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
  • datum då ansökan har lämnats in
  • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
  • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
  • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
  • form för anordnande av småbarnspedagogiken.

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

  • Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun överför uppgifter från ett operativt informationssystem till Varda med hjälp av en systemintegration under våren 2019.

Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587