Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022 Antalet coronafall ökar exponentiellt i Österbotten. Det försvårade läget samt frånvaron till följd av personal som insjuknat och exponerats orsakar problem både inom social- och hälsovården och på andra fronter. I takt med att läget försämrats har man blivit tvungen att omvärdera hur spridningen av viruset ska kunna hindras och…

Socialvården i Malax och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar:

Det förvärrade coronaläget har lett till en rad åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral och socialvården i Malax kommun.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 29.10.2021

INFLUENSAVACCINATIONER 2021 Vaccinationerna är avgiftsfria för: alla som fyllt 65 år personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling gravida kvinnor barn under 7 år personer som inleder militärtjänst social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Protokollet från revisionsnämndens möte 12.01.2022

Protokollet från revisionsnämndens möte 12.01.2022  finns nu publicerad på kommuns hemsida.

Kungörelse: Föredragningslista till Centralvalnämndens möte 18.1.2022

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs alternativt som e-möte tisdagen 18.1.2022 kl. 17.15 för att behandla  i kallelsen upptagna ärenden.

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022 Antalet coronafall ökar exponentiellt i Österbotten. Det försvårade läget samt frånvaron till följd av personal som insjuknat och exponerats orsakar problem både inom social- och hälsovården och på andra fronter. I takt med att läget försämrats har man blivit tvungen att omvärdera hur spridningen av viruset ska kunna hindras och…

Kungörelse: Protokollet från lönekommitténs möte 04.01.2022

Protokollet från lönekommitténs möte 04.01.2022  finns nu publicerad på kommuns hemsida.

Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 12.01.2022

Revisionsnämnden kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal alt. per distans onsdagen 12.1.2022 kl. 13.00 för att behandla i föredragningslistan nämnda ärenden. OBS! Inget besök på någon verksamhetsenhet denna gång.

Meddelande om kungörelse: Tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Molpe vindkraftsprojekt i Korsnäs

NTM-centralen i Södra Österbotten har med en offentlig kungörelse meddelat om tillämpning av bedömningsförfarande. Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 23.12.2021 – 21.1.2022 på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset (välj område Södra Österbotten).

Kungörelse: Jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022–2027

Kungörelsehandlingarna är tillgängliga elektroniskt på webbadressen www.ely-keskus.fi/Kuulutukset Södra Österbotten och fr.o.m. 21.12.2021 de godkända planerna för hanteringen av översvämningsriskerna på adressen www.vesi.fi/sv/trh

Offentlig kungörelse: Statsrådets beslut om havsförvaltningsplanen för Finland

Anmälan om offentlig kungörelse som gäller statsrådets beslut om havsförvaltningsplanen Statsrådet har den 16 december 2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen för Finland.   Kungörelsen om beslutet finns till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings–, trafik– och miljöcentralens webbplats på adressen: www.ely–keskus.fi/kuulutukset (Välj NTM–centralen).   NTM–centralen i Egentliga Finland

Offentlig kungörelse: Statsrådets beslut om förvaltningsplanerna för vattenförvaltningsområden åren 2022-2027

Kungörelsens innehåll: Statsrådets beslut 16.12.2021 om förvaltningsplanerna för Vuoksens vattenförvaltningsområde, Kymmene älv-Finska vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde, Kemi älvs vattenförvaltningsområde, Torne älvs vattenförvaltningsområde och Tanaälvs, Näätämöjokis och Pasvigs älvs internationella vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027.

Kungörelse: Välfärdsområdesval förrättas söndag 23.01.2022 kl. 9-20.

                                                                                                                                     VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL förrättas söndag 23.1.2022 kl. 9-20. Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs kommun är följande:

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 29.10.2021

INFLUENSAVACCINATIONER 2021 Vaccinationerna är avgiftsfria för: alla som fyllt 65 år personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling gravida kvinnor barn under 7 år personer som inleder militärtjänst social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.