Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Lägesbild 30.4.2021

INFORMATION TILL KOMMUNINVÅNARNA 30.4.2021   Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Coronavirusvaccinationer fortsätter vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Coronavirusvaccinationer fortsätter vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral Kommuninvånare i åldrarna 16–69 år (1952–2005) som tillhör riskgrupp 2 kan anmäla sitt intresse för vaccination, genom att meddela oss namn och telefonnummer. Intresseanmälan görs må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12 genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Delgeneralplan för vindkraft samt förfarande för miljökonsekvensbedömning för Poikel vindkraftpark anhängig

Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab planerar en vindkraftspark i Korsnäs kommun. Ägare av Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab är finska Fortum Power and Heat Oy samt svenska eno energy Sweden AB. Till projektområdet planeras åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta…

Öppet infotillfälle – Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs

I samband med påseendet av programmet för deltagande och bedömning för vindkraftsparken i Poikel, Korsnäs, ordnas ett öppet för alla infotillfälle måndag 10.5.2021 kl. 18-20. Tillfället ordnas på distans via Teams. Länken till info tillfället hittar du HÄR.

Kungörelse: Föredragningslista till Centralvalnämndens möte 10.5.2021

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed tlll sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs alternativt som e-möte (Zoom) måndagen 10.5.2021 kl. 17:00 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden.

Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 18.5.2021

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed tlll sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs tisdagen 18.5.2021 kl. 14.00 för att behandla i föredragningslistan nämnda ärenden. Protokollet hålls tlll allmänt påseende, efter protokolljustering, på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Kungörelse: Delgeneralplan för vindkraft samt förfarande för miljökonsekvensbedömning för Poikel vindkraftpark anhängig

Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab planerar en vindkraftspark i Korsnäs kommun. Ägare av Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab är finska Fortum Power and Heat Oy samt svenska eno energy Sweden AB. Till projektområdet planeras åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta…

Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 26.4.2021

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 26.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Revisionsnämndens protokoll från sammanträdet 27.4.2021

Revisionsnämndens  protokoll från sammanträdet 27.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Centralvalnämndens protokoll från sammanträdet 21.4.2021

Centralvalnämndens  protokoll från sammanträdet 21.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Lönekommitténs protokoll från sammanträdet 19.4.2021

Lönekommitténs protokoll från sammanträdet 19.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 14.4.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 14.4.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 28.4.2021.

Meddelande om kungörelse 21.4.2021: Beslut enligt miljöskyddslagen.

MEDDELANDE Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Dermoshop Oy Dnr LSSAVI/9358/2020 Beslutsnr 85/2021

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.4.2021

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Meddelande om kungörelse 16.4.2021: Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Tillståndsansökan enligt vattenlagen Sökande: Korsnäs kommun

NTM-centralens meddelande om offentlig kungörelse

Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och förordningen om vattenvårdsförvaltning (1040/2006) KUNGÖRELSE 2.11.2020–3.5.2021 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.