Vision

Skolan strävar efter att kunna utveckla självständiga, initiativrika och kritiskt tänkande ungdomar med en positiv och realistisk livssyn.

Skolväsendet skall upprätthålla välutrustade skolor som motsvarar de krav som ställs på dessa utgående från läroplanen. Skolväsendet skall erbjuda en god och trygg utbildning. Detta förutsätter en kompetent personal på skolorna. För elevernas välbefinnande och goda arbetsresultat eftersträvas kontinuitet i arbetet.

Läroplanen

Förskolan och den grundläggande utbildningen följer de läroplaner som bildningsnämnden fastställt.

Läroplanerna i Malax baserar sig på grunderna för läroplaner som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

I läroplanerna fastslås bland annat följande:

  • skolans värdegrund och verksamhetskultur, allmänna mål för fostran och utbildning
  • synen på lärande, den pedagogiska miljön, arbetssätt och elevmedverkan
  • undervisningsarrangemang så som timplan, språkprogram, timresurs, riktlinjer för
  • skolornas läsårsplaner
  • stöd för lärande och skolgång, elevvård
  • bedömning av lärande
  • målen för och innehållet i undervisningen ämnesvis

Läroplanerna fungerar som lärarens arbetsredskap i den dagliga undervisningen.

Relaterad information och material
Moliis Camilla

Bildningschef

E-post: camilla.moliis(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5958 829

Bergström Thommy

Rektor, Korsnäs skola

E-post: thommy.bergstrom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)40 581 7796

Rektor Molpe skola

E-post: oliver.sjolund@korsnas.fi
Tel: +358 (0) 50 574 3384

Rektor Taklax skola

E-post: mats.fors(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 4778 799