Meddelande om kungörelse: Tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Molpe vindkraftsprojekt i Korsnäs

NTM-centralen i Södra Österbotten har med en offentlig kungörelse meddelat om tillämpning av bedömningsförfarande. Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 23.12.2021 – 21.1.2022 på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset (välj område Södra Österbotten).

Detaljer

Offentlig kungörelse: Statsrådets beslut om havsförvaltningsplanen för Finland

Anmälan om offentlig kungörelse som gäller statsrådets beslut om havsförvaltningsplanen Statsrådet har den 16 december 2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen för Finland.   Kungörelsen om beslutet finns till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings–, trafik– och miljöcentralens webbplats på adressen: www.ely–keskus.fi/kuulutukset (Välj NTM–centralen).   NTM–centralen i Egentliga Finland

Detaljer

Offentlig kungörelse: Statsrådets beslut om förvaltningsplanerna för vattenförvaltningsområden åren 2022-2027

Kungörelsens innehåll: Statsrådets beslut 16.12.2021 om förvaltningsplanerna för Vuoksens vattenförvaltningsområde, Kymmene älv-Finska vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde, Kemi älvs vattenförvaltningsområde, Torne älvs vattenförvaltningsområde och Tanaälvs, Näätämöjokis och Pasvigs älvs internationella vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027.

Kungörelse: Välfärdsområdesval förrättas söndag 23.01.2022 kl. 9-20.

                                                                                                                                     VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL förrättas söndag 23.1.2022 kl. 9-20. Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs kommun är följande:

Detaljer