Kungörelse: Aktuell planläggning, delgeneralplan för vindkraft i Korsbäck

Korsnäs kommun meddelar att ett generalplaneprojekt har inletts (MBL 63 §). Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter vid beredningen av planärendet. Program för deltagande och bedömning (PDB) framläggs till påseende för följande planläggningsprojekt: Delgeneralplan för vindkraft i Korsbäck