Delgeneralplan för Korsnäs havsbaserade vindkraftspark

Den vindkraftpark som Forststyrelsen och Vattenfall planerar ligger utanför Korsnäs kommun i Bottniska viken cirka 15 km från kusten. Den havsbaserade vindkraftsparken består av högst 150 vindkraftverk som installeras på fundament i havet, med en max höjd på ca 350 meter och en enhetseffekt på högst 25 MW. Havsvindkraftsparkens areal är cirka 274 km2.

Elöverföringen mellan vindkraftverken kommer att ske med sjökablar som installeras på havsbotten. Avståndet mellan kraftverken i Korsnäs havsvindkraftspark beräknas vara mellan 1–2 km. Vindkraftverkens slutliga antal och läge preciseras allteftersom planering och konsekvensbedömning fortskrider.

Den havsbaserade vindkraftsparken ansluts till det befintliga elnätet på fastlandet. En elstation kommer att byggas i närheten av landföringsplatsen, varifrån elen överförs via luftledningar antingen norrut till elstationen i Toby i Korsholm och/eller söderut till elstationen i Åback i Kristinestad. Elöverföringen på fastlandet får en egen MKB-process.

Handlingarna (program för deltagande och bedömning) finns till påseende 4.4-24.5.2024 i kommungården och på kommunens hemsida https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/korsnas-havsbaserade-vindkraftspark/.

Åsikter och utlåtanden ska lämnas in senast 24.5.2024 till Korsnäs kommuns tekniska avdelning, Silverbergsvägen 21, 66200 Korsnäs, eller per e-post till info@korsnas.fi

Eftersom två processer pågår parallellt när kommunen framlägger PDB:n för Korsnäs Havsvindkraftspark och NTM-centralen framlägger planen för MKB-bedömningen så kommer ett gemensamt informationstillfälle om båda processerna att hållas.

Informationstillfället om PDB- och MKB-programmen för Korsnäs havsvindkraftspark och elöverföringen ordnas för allmänheten torsdagen 25.4.2024 kl. 17.30–20.00 på Korsnäsgården, Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs. NTM-centralen i Södra Österbotten och Forststyrelsen ordnar också möjlighet att följa informationsmötet från TEAK:s HTC-sal, Rasintie 1A, 64700 Östermark. Kaffeservering från och med kl. 17 vid infon både i Korsnäs och i Östermark. Man kan också delta på distans i informationsmötet. Länk till infomötet för allmänheten läggs ut på förhand på webbplatsen www.miljo.fi/korsnas-eloverforing-fastland-MKB

 

Program för deltagande och bedömning

Kommunstyrelsens beslut 25.3.2024 § 79

Kungörelse

Kontaktuppgifter
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495

Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056