Molpe vattens verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde utgjordes till en början av Molpe by. År 1969 utvidgades området till Korsbäck m.fl.
bygrupper. År 2003 byggdes vattenledning till Bredskär och därmed utökades verksamhetsområdet så att även
byns alla stränder är anlagda med vattenledning, från gränsen till Korsnäs vattentjänstverks verksamhetsområde och
Malax kommuns verksamhetsområde i Petalax.

Avloppsledningarna på ovan nämnda områden handhas av Korsnäs kommun och är kopplade till avloppsreningsverket.

Kontakt:

Kristoffer Rusk
Tel: 046 5743 685
rusk.kristoffer@gmail.com

www.molpevatten.fi