Handlingar för byggnadslov i Korsnäs

 1. Ansökningsblankett i ett exemplar.
 2. Utredning om hörande av granne. (MBL § 133) Kommunen kan göra detta mot ersättning.
 3. Utredning om ägo- och besittningsrätten, om inte detta på annat sätt kan konstateras.
 4. Utdrag ur registerkartan för området i skala 1:10000 i ett exemplar.
 5. Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 i 2 exemplar, uppgjord av kompetent planerare, enligt Finlands Byggbestämmelsesamling A1-2. Ur situationsplanen bör framgå bla. befintliga byggnaders placering och den planerade byggnadens placering, vatten- och avloppsledningar samt ev. minireningsverks/avloppsciterns placering, disposition av gårdsplanen, officiella beteckningar, väderstreck och byggnadsplatsens omgivning.
 6. Byggnadsritningar i 2 exemplar, uppgjorda enligt Finlands Byggbestämmelsesamling A-2, med bottenplan, fasader och skärningar i skala 1:50 eller 1:100, skorstensskärning 1:10-1:50, samt för bostads-, industri och allmänna byggnader skärning genom yttervägg, tak och golv med konstruktionernas K-värden, samt fönsterareal uttryckt i m² och %.
 7. På planritningen bör även utsättas byggnadsyta, våningsyta, bostadsyta och volym i jämna m² och m³. Beträffande stämplar och format stadgas särskilt (RT 004.021-RT004.027)
 8. Ansvarig arbetsledare. I de flesta fall där bygglov erfordras bör ansvarig arbetsledare godkännas av byggnadstillsynsmyndigheten. Ansökningsblankett (FSK 6658-S) bör ifyllas.
 9. För större byggnader med vatten- och avloppsinstallationer bör även en FVA-arbetsledare godkännas.
 10. Planeutdrag: Om området har fastställd eller godkänd plan skall till ansökan bifogas dylikt i ett exemplar.
 11. Miljötillstånd: Särskilda inrättningar och fabriker varom stadgas i miljötillståndslagstiftningen kräver tillsynsnämndens godkännande av förläggningsplatsen. Närmare information lämnas av miljösekreteraren.
 12. Ifylld RH1-Byggprojektanmälan.
 13. Energicertifikat
 14. En avloppsvattenplanering uppgjord av behörig planerare behövs ifall fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsledningsnät. (Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten utanför avloppsnätet 209/2011)
Relaterad information och material
Höstman Björn

Vik. byggnadsinspektör

E-post: bjorn.hostman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5257 527